0:00/???
  1. Do You Believe

Written by G Rodgers/Dan Jobar ©2000